Munka- és tűzvédelem, érintésvédelem

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT KÉSZÍTÉS

Új, felújított, kibővített, vagy átalakított létesítmények esetében az 1996. évi XXXI. törvény 19. §-a kimondja, hogy Tűzvédelmi Szabályzatot köteles készíteni az a munkáltató, aki:

 • Ötnél több munkavállalót foglalkoztat (a munkavégzésben résztvevő család- tagokkal együtt!)
 • Ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtet
 • Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes tevékenységet folytat
 • Kereskedelmi szálláshelyet üzemeltet

Fenti törvény előírása szerint készítjük el a szabályzatot, valamennyi szükséges mellékletével együtt, (tűzveszélyességi osztályba sorolás, tűzriadó terv, mentési terv, tűzoltó készülék és tűzoltó vízforrás nyilvántartás, stb.) az alaprajz valamint a helyszín megtekintése, bejárása után.

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK ÉS TŰZOLTÓ VÍZFORRÁS NYILVÁNTARTÁS KÉSZÍTÉS

Tartalmi követelményeit a 4/2015. (II. 27.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) írja elő. Ez az úgynevezett ,,szemrevételezéses” ellenőrzés melyet negyedévente kell elvégezni és dokumentálni, a nyilvántartást pedig a Tűzvédelmi Szabályzathoz kell mellékelni.

A tűzoltó készülék nyilvántartás elkészítése a készenlétben tartó (tulajdonos) feladata. Igény esetén egyedi árajánlatot küldünk.

 

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT KÉSZÍTÉS

A munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII. törvény) alapelve, hogy a munkavédelmi követelményeket a munkáltató teljesíti és a teljesítés módját a munkáltató maga határozza meg. Ennek megfelelően a munkáltató rendelkezhet egyedi utasításban és rendelkezhet szabályzatban, vagyis a sok egyedi utasítás helyett a munkavédelem követelményrendszerét, eljárási szabályait egyetlen utasításban, a munkavédelmi gyakorlatban kialakult formában, úgynevezett Munkavédelmi Szabályzatban foglal- hatja egységbe.  Ennek tartalma kitér az alábbiakra: 

 • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítási módját
 • A veszélyes munkahely, munkaeszköz munkavédelmi üzembe helyezését
 • Veszélyes technológiák, munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálatát
 • Az egyéni védőeszközök juttatásának belső rendjét
 • A munkavédelmi oktatásokat
 • A munkabalesetek, foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását, nyilvántartását
 • A munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat
 • A veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatok jelentését, értékelését
 • A munkavállaló rákkeltő anyaggal történő expozíciójának kockázatbecslését
 • A képernyő előtti munkavégzés kockázatának előfordulását
 • A munkavállalókat érő biológiai expozíció meghatározását
 • A munkavállalók munkahelyi dohányzásának korlátozását, stb.

A Munkavédelmi Szabályzatot a helyszín megtekintése után, a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítjük el.

 

KOCKÁZATBECSLÉSI- ÉS KOCKÁZATKEZELÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSE

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. §-a kimondja, hogy a már megalakult munkáltató cég 2002. december 31-ig köteles kockázatbecslést elvégezni / végeztetni és meghozni a szükséges intézkedéseket.

A kockázatértékelést és a meghozott intézkedéseket indokolt esetben három évente újra kell készíteni.

A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység!

 A jogszabályoknak megfelelően készítjük el a dokumentációt a helyszín áttekintésének segítségével.

 TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁZTATÁS

A 45/2011 (XII. 7.) BM rendelet értelmében az alábbi munkaköröket betöltő dolgozóknak tűzvédelmi szakvizsgát kell tenniük.

Biztosítjuk az érintett dolgozók vizsgájának megszervezését, lebonyolítását, dokumentálását, nyilvántartását a jogszabályokban előírtak szerint.

TŰZ- ÉS/VAGY MUNKAVÉDELMI OKTATÁS

 • A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 22. §-a értelmében minden munkáltató köteles gondoskodni munkavállalói, illetve a munkavégzésben résztvevő családtagjai évente ismétlődő tűzvédelmi ok- tatásáról, továbbképzéséről, valamint arról, hogy a munkakörükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, tűz esetén végzendő feladataikat foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák.
 • A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 55. §-a írja elő, hogy a munkáltatónak oktatás keretében kell gondoskodnia arról, hogy a munkavállalói elsajátítsák az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati is- méreteit, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat.

Fenti jogszabályok alapján végezzük az oktatások megtartását, annak oktatási naplóban történő dokumentálását, előre egyeztetett időpontban, a szükséges gyakorisággal.

TŰZ- ÉS MUNKAVÉDELMI HELYSZÍNI SZEMLE

Az 1993. évi XCIII. törvény 23. §-a értelmében a munkahelyet, az egyéni védőeszközt, munkaeszközt, a technológiát a munkáltatónak soron kívül is ellenőriznie/ellenőriztetnie kell, ha a munkavállaló közvetlen veszélyeztetése áll fenn, vagy baleset következett be. Az ellenőrzés elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység!

A 4/2015 (II. 27.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) előírásainak való megfelelőséget, a tapasztalt hiányosságokat, azok megszüntetésének módjait szintén helyszíni szemle során tárjuk fel és dokumentáljuk, a szakhatósági ellenőrzés nem kívánt következményeinek, esetleges bírságolásának megelőzése érdekében.

Az ellenőrzés elvégzése tűzvédelmi szaktevékenység!

A jogszabályoknak megfelelően elvégezzük a helyszíni szemlét előre egyeztetett időpontban, a tapasztaltakat és a meghozandó intézkedéseket a munkáltató felé dokumentáljuk.

TŰZ- ÉS MUNKAVÉDELMI FOLYAMATOS SZOLGÁLTATÁS

Az 1993. évi XCIII. törvény 8. §-a értelmében munkabiztonsági szaktevékenységet csak munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztethet minden munkáltató. Fenti törvény végrehajtására kiadott 5/1993 (XII. 26.) MÜM rendelet 2004 május 1-én hatályba lépett módosítása előírja a munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételeit, aki a veszélyességi osztálytól függően meghatározott óraszámban alkalmazottként vagy külső vállalkozás útján foglalkoztatni kötelező.

 A 10/2008 (X. 30.) ÖM rendelet 6. §-a alapján tűzvédelmi szaktevékenységet:

 • ,,A”-,,C” tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményeknél legalább középfokú szakképesítésű
 • ,,D”-,,E” tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményeknél legalább alapfokú szak- képesítésű személy láthat el

Tűz- és munkavédelmi folyamatos szolgáltatásunk az alábbi tevékenységeket tartalmazza:

 • A Tűz- és Munkavédelmi szabályzat karbantartása, aktualizálása a jogszabályváltozásoknak megfelelően
 • A Tűz- és Munkavédelmi oktatások megtartását, dokumentálását, az előírt gyakorisággal
 • Munkabalesetek kivizsgálása, jegyzőkönyvezése, bejelentése a hatóságok felé
 • Veszélyes munkaeszköz üzembe helyezéséhez szükséges munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése, dokumentálása
 • Kockázatbecslési dokumentáció karbantartása, aktualizálása a jogszabályváltozásoknak megfelelően
 • Egyéni védőeszközök beszerzésével kapcsolatos szaktanácsadás
 • Tűz- és Munkavédelmi szemlék megtartása, a tapasztalatok dokumentálása, a meghozandó intézkedések megbeszélése előre egyeztetett időpontban, a szükséges gyakorisággal
 • Munkaköri- és személyi higiénés orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzésének nyomon követése
 • Tűz- és Munkavédelmi hatósági ellenőrzéseken a megbízó érdekeinek képviselete

Fenti szolgáltatásunk a tűz - és munkavédelmi szakképesítésű alkalmazott kiváltására, munkájának külső vállalkozásban történő ellátására kínál alternatívát, szerződés keretében.

TŰZVÉDELMI SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT

A 28/2011 (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) előírása értelmében, valamint az MSZ 10900-70 számú szabvány alapján végezzük a villamos fogyasztói berendezések időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatát.

Az elvégzett munkáról szabványos jegyzőkönyvet készítünk.

Árainkat mérőpontok számának függvényében alakítottuk ki, az esetleges javítási munkákra konkrét ajánlatot készítünk.

ÉRINTÉSVÉDELMI SZABVÁNYOSSÁGI  FELÜLVIZSGÁLAT

Az MSZ 2364-714 M1 melléklet /2003-02, 14/2004 (IV. 19.) FMM rendelet alapján vállaljuk a különböző létesítmények érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatát, a kettős szigetelt villamos berendezések szigetelésmérését, valamint a kapcsolódó javítások elvégzését.

Az elvégzett munkáról szabványos jegyzőkönyvet készítünk.

Árainkat mérőpontok számának függvényében alakítottuk ki, az esetleges javítási munkákra konkrét ajánlatot készítünk.

VILLÁMVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT

A felülvizsgálatot a 28/2011 (IX. 6.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján végezzük, a szintén szabványos jegyzőkönyv biztosításával. A villámvédelmi rendszer kiépítésére, javítására a helyszín ismerete és a felülvizsgálat eredménye alapján egyedi árajánlatot készítünk, igény esetén.